top of page

Böbrek üstü bezinin kapalı (laparoskopik) yöntemle alınması

Hipertansiyon ve diyabet hastalıkları olan hastamızın iç hastalıklarında yapılan kontrollerinde böbrek üstü bezinde olan adenom (iyi huylu tümör) kaynaklı kortizol hormonun aşırı salgılanması tespit edilmiş. Bu kortizol hormonu hipertansiyon ve diyabete sebep olmaktadır. Tedavisi cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Kapalı yöntemle yapılması, zaten yara iyileşmesi bozuk olan bu hastalarda, çok önemlidir.

Ameliyat Videoları: Video

İdrar kanalı darlığının (üreteropelvik bileşke darlığı) lazerle açılması

Daha önce piyeloplasti yapılan hastamızda yapılan tetkiklerde nüks üreteropelvik bileşkede darlık saptandı. Yapılan diüretikli sitigrafiyle de doğrulanınca endoskopik piyelolitotomi planlandı.

Ameliyat Videoları: Video

Aberran artere bağlı hidronefrozda laparoskopik vasküler hitch

Doğuştan fazla damarın idrar kanalına basısına bağlı böbrek şişmesi olan hastanın kapalı yöntemle tedavisi

Ameliyat Videoları: Video

Transüretral Prostat İnsizyonu (TUIP)

Mesane boynu veya prostatın şekli mürekkep hokkası gibi olduğu için idrar yapmada zorluk yaşaya hastalarda prostat çıkarılmadan sadece boyun kesilerek idrar kanalının açılması. Bu işlem prostatı büyük olmayan hastalarda tercih edilir.

Ameliyat Videoları: Video

Üreter taşının kapalı yöntemle alınması (URS)

Sol üreter alt bölümde olan 1 cm'lik taşın üreteroskopiyle girilip, lazerle kırıldıktan sonra basket kateterle dışarı alınması.

Ameliyat Videoları: Video

Mesane tümörünün kapalı yöntemle alınması (TUR-M)

İdrar kesesinde (mesane) 3 cm'lik yüzeyel tümörün bipolar enerji kaynağı kullanılarak alınması.

Ameliyat Videoları: Video

Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P)

Yaklaşık 50 cc prostat hacmi olan hastada bipolar enerji kaynağı kullanarak rezeksiyon yöntemiyle yapılan TUR-P ameliyatı.

Ameliyat Videoları: Video

Kapalı (laparoskopik) yöntemle sağ böbreğin alınması

Sağ üreter taşına bağlı atrofik poşe olmuş böbrekte Endo GIA kullanılarak yapılan laparoskopik nefrektomi.

Ameliyat Videoları: Video

Böbrek taşının kapalı (laparoskopik) yöntemle alınması

Üreteropelvik bileşkede olan 2,5 cm'lik taş için yapılan laparoskopik üreterolitotomi.

Ameliyat Videoları: Video

İdrar kanalı (üretra) darlığı olan hastanın darlığının endoskopik açılması

Bulber üretrada darlığın üretrotomi interna yöntemiyle soğuk bıçak kullanılarak açılması.

Ameliyat Videoları: Video

Laparoskopik Piyeloplasti

Çaprazlayan damara bağlı üreteropelvik bileşke darlığı gelişen hastada laparoskopik piyeloplasti (Böbrek çıkım kanalında üsten baskı yapan damar nedeniyle oluşan darlığın kapalı yöntemle kesilip genişletilerek tekrar dikilmesi)

Ameliyat Videoları: Video

Diverikül taşında perkütan nefrolitotomi

Sol böbreğe dışa dönük olan (malrote) ve orta bölüm medialde divertikül içinde taşı olan hastaya önce retrograd intrarenal cerrahi yaptık. Taşa yada divertiküle ulaşamayınca prone pozisyonda perkütan nefrolitotomi yaparak taşını aldık ve divertikülü pelvise ağızlaştırdık.

Ameliyat Videoları: Video
bottom of page